نشانی دفتر انجمن:

ارومیه – خیابان باکری – ساختمان یاس۱ – طبقه ۴ – واحد۱۴

فکس:

۰۴۴۳۲۲۴۹۷۳۴

همراه رییس انجمن :

٠٩١۴١۴۵١٧۶۵  ( اکبر جباری )