1

روز جهانی گردشگری سال 1393

روز جهانی گردشگری سال 1393  که در سالن میراث فرهنگی استان با همکاری انجمن راهنمایان برگزار شد.

4

2856